Kategooriad

 

 

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1 Kehtivus

Käesolevad tingimused kehtivad Kerised oü (edaspidi „Müüja" või "www.kerised.ee") internetileheküljelt aadressil www.kerised.ee tellitud kaupade ostu-müügilepingutele (edaspidi ainsuses „Leping"), mis sõlmitakse Müüja ja kaupa telliva isiku (edaspidi „Tellija" või „Ostja") vahel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal.

Tellimistingimuste käesolev redaktsioon kehtib alates 01.06.2022.a.

1.2 Lepingu jõustumine

Tellija tellimus loetakse pakkumuseks võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses sõlmida tellitud kauba ostu-müügileping. Müüja ei pea oma nõustumisest tellimusega Tellijale eraldi teatama. Müüja loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma. Juhul, kui tellija on teavitanud Müüjat oma e-maili aadressist, siis edastatakse talle tellimuse kinnitusena arve elektrooniliselt.

1.3 Tellimuse täitmine

1.3.1. Kui tellitav toode on Müüja laos olemas siis täidetakse tellimus 2-14 tööpäeva jooksul peale ettemaksu laekumist Müüja arveldusarvele.

1.3.2. Kui tellitavat toodet Müüja laos kohapeal ei ole siis täidetakse tellimus hiljemalt 30 päeva jooksul peale ettemaksu laekumist Müüja arveldusarvele.

1.4 Hinnad ja makseviis

www.kerised.ee internetileheküljel olevate kaupade hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu 20%. Kauba eest on võimalik tasuda ülekande teel arve alusel. Arve väljastatakse elektrooniliselt tellija e-mailile.

Kui arve saatmisest on möödunud 3 päeva, aga makset ei ole laekunud Müüja arveldusarvele, tühistatakse esitatud tellimus, kui ei ole kokkulepitud teistmoodi.

1.5 Kauba kättetoimetamine

Kaup toimetatakse Tellijani tellija poolt valitud viisil hiljemalt 30 päeva jooksul ettemaksu laekumisest arvestatuna.

1.6 Tellija õigus tellimusest taganeda

Vastavalt VÕS § 56 on Tellijal õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest Tellijale, väljaarvatud VÕS § 53 lg 4 sätestatud juhtudel.. 14-päevane taganemisõigus ei laiene juriidilistele isikutele. Lepingust taganemiseks ja kauba tagastamise soovist teatamiseks tuleb Tellijal esitada müüjale sellekohane taganemisavaldus. Taganemisavalduse tüüpvorm on kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf#. Peale taganemisavalduse saamist võtab Müüja Tellijaga ühendust ja lepitakse kokku kauba tagastamisega seotud üksikasjad. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab ostja. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Kui tagastatav kaup või müügipakend on rikutud, tuleb tellijal kompenseerida kauba väärtuse vähenemine. Müüja hüvitab Tellijale kauba maksumuse 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest ostja pangaarvele.

1.7 Müüja õigus lepingust taganeda

Müüjal on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui vastava kauba varud on ammendunud või kui lepingu täitmine osutub võimatuks Müüjast mittesõltuvatest asjaoludest. Tellijat informeeritakse sellest esimesel võimalusel e-maili teel. Tellija tasutud ettemaksed tagastatakse sel juhul viivitamatult kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul Tellija osundatavale pangaarvele.

1.8 Garantiitingimused

Kõikidele kaupadele kehtivad Eesti vabariigi seadustest tulenevad garantiitingimused. Puuduste esinemisel on tellijal õigus nõuda kauba tasuta parandamist. Kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba vahetamist kui kaupa ei ole võimalik vahetada, on tellijal õigus Lepingust taganeda. Garantii ei kehti, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest. Garantii aluseks on tellimusega kaasasolev originaalarve.

1.9 Isikuandmete kogumine, kasutamine ja kaitse

www.kerised.ee külastuse ja ostude käigus teatavaks saanud Tellija isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalselt.
Müüjal on õigus koguda Tellija poolt Müüjale avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks ka kolmandale isikule.
Müüjal on õigus kasutada Tellija isikuandmeid ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale.
Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks.
Müüja ei avalda Tellija poolt Müüjale avaldatud andmeid tellimuse täitmisega mitte seotud isikutele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.
Kaupade eest tasumiseks kasutatavate pangalinkide turvalisuse tagab krüpteeritud andmesidekanal, mille käigus puudub kolmandatel isikutel isikuandmetele ja pangarekvisiitidele ligipääs.

1.10 Vastutuse piirang

Müüja vastutab vaid raskest hooletusest tingitud kahju eest. Müüja ei vastuta võimalike trükivigade eest. www.kerised.ee internetikaubamajas olevad pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad olla erinevad tegelikust tootest. Hinnad, tekstid ja kaupade saadavuse info võivad muutuda ette teatamiseta. Müüja ei vastuta kullerfirma teenuse kvaliteedi eest.

1.11. Pretensioonide esitamise õigus

Müüja vastutab internetileheküljelt aadressil www.kerised.ee tellitud ja müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli kaubal juba üleandmise hetkel ning tarbijal on õigus nõuda müüjalt kas kohustuse täitmist, kahju hüvitamist, hinna alandamist või lepingust taganemist.

Tarbijale müügi korral vastutab müüja kaubal ilmneva mittevastavuse eest kahe (2) aasta jooksul alates kauba tarbijale üleandmisest eeldusel, et kauba tarbijale üleandmise päevast esimese kuue (6) kuu jooksul ilmnenud kauba mittevastavus oli olemas kauba üleandmise momendil, kui eelnimetatud eeldus ei ole vastuolus kauba või puuduse olemusega.

Müüja ei vastuta kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud tarbija tegevusest või tegevusetusest, sh kauba mittesihipärasest kasutamisest või nõuetekohaste säilitustingimuste eiramisest.

Lepingutingimustele mittevastava kauba korral saab tarbija esitada kirjaliku pretensiooni kauba tellimislehel oleval e-posti aadressil või kaupluses kohapeal. Pretensiooni aluseks on ostu tõendav dokument (ostutšekk).

Müüja vastab tarbija kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele samas vormis ja teavitab tarbijat nõude rahuldamisest või kaebuse võimalikust lahendusest 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest, kui seaduses või Euroopa Liidu määruses ei ole sätestatud teist tähtaega (TKS § 24 lg 5).

Kui Tellija ei nõustu Müüja koostatud vastusega tellija pretensioonile, võib ostja (füüsiline isik, tarbija) oma taotluse/kaebuse seoses müüjalt ostetud kaubaga edastada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (aadress Endla 10A, 10122 Tallinn, tel: 620 1707 (tarbijate nõustamine), 667 2000 (üldinfo), e-post: avaldus@komisjon.ee, veebileht https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon või täita taotluse vorm ODR platvormis https://ec.europa.eu/odr/.

Müüja ei vastuta tellija tellimuses esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede, sh kauba kohaletoimetamise viivituse eest, kui viivitus oli tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

Kõik vaidlused, mis tekivad seoses tellimistingimuste või müügilepinguga, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada 20 (kahekümne) kalendripäeva jooksul, lahendatakse vaidlused tarbijavaidluste komisjonis või Eesti Vabariigi kohtutes.

2. LÕPPSÄTTED

Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

3. KONTAKTANDMED

Kerised OÜ

Reg.nr.12488202

KMKR EE101644763

E-post: myyk@kerised.ee

 


Powered by Einar Arro